Veel gestelde vragen Ziektewet én Aanvullende uitkering
 1. Waarom wordt de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld én de aanvullende uitkering door FlexCom4 gedaan en niet door het UWV?
  Uw uitzendbureau is eigen risicodrager voor de Ziektewet en is hiermee zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4.
  Uw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om de re-integratiebegeleiding en betaling van het ziekengeld via FlexCom4 te laten lopen. Daarnaast heeft uw uitzendbureau er ook voor gekozen om de aanvullende uitkering via FlexCom4 te laten lopen. Conform de CAO, NBBU of ABU, heeft u recht op een aanvullende uitkering op de Ziektewet.
   
 2. Kan ik me (ook) bij FlexCom4 ziekmelden?
  Nee, u kunt zich niet ziekmelden bij FlexCom4.
  U moet zich ziekmelden bij uw uitzendbureau. Wij nemen uw ziekmelding in behandeling zodra uw melding door uw uitzendbureau aan ons is doorgegeven.
   
 3. Waar moet ik mij aan houden als ik me ziek heb gemeld?
  U heeft via uw werkgever het zogenaamde verzuimreglement ontvangen. U moet zich houden aan het verzuimreglement. In dit verzuimreglement staan de rechten en plichten bij ziekte. Zo staat er onder meer in dat u thuis moet blijven, totdat FlexCom4 contact met u heeft opgenomen. Mocht u het verzuimreglement niet ontvangen hebben dan kunt u dit alsnog downloaden via www.flexcom4.nl .
   
 4. Wanneer kan ik mijn ziekengeld én aanvullende uitkering verwachten?
  Zodra FlexCom4 uw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeelt of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat u recht heeft op ziekengeld, worden uw loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren.
  De eerste uitbetaling van uw ziekengeld ontvangt u dus rond de 4e week na uw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag uw uitkering over naar de bank. Zodra de bank dit verwerkt heeft ontvangt u uw uitkering op uw rekeningnummer zoals bij ons bekend is.
  De betaling van de aanvullende Ziektewet-uitkering vindt gelijk met de betaling van het ziekengeld plaats. Rondom feestdagen en vakantieperiodes is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van bovenstaande.
   
 5. Hoe wordt mijn dagloon berekend?
  Op grond van het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen wordt het dagloon als volgt vastgesteld:
  [(A-B) x 108/100 + C] / D
  A = het loon (sv-loon) dat u in het refertejaar* heeft genoten bij de werkgever
  B = bedragen aan vakantiebijslag die u in het refertejaar heeft genoten.
  C = het loon dat u in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die geen vakantiegeld reserveert (hierbij is te denken aan all-in verloners dan wel ZW uitkeringen).
  D = staat voor 261 dan wel, indien de dienstbetrekking waaruit u bent ziek geworden is aangevangen na aanvang van het refertejaar, voor het aantal dagloondagen vanaf de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen tot en met de laatste dag van het refertejaar*.

  *Refertejaar: Periode van een jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte is ingetreden. Het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het genietingsmoment.
   
 6. Wat is de hoogte van mijn aanvullende uitkering?
  Uw uitkeringspercentage is afhankelijk van de CAO waarbij uw werkgever zich heeft aangesloten. Vanaf 30 december 2019 zijn deze percentages voor de ABU en NBBU CAO gelijk getrokken. De huidige percentages zijn:

  Van 0 – 52 weken (1ste ziektejaar) bedraagt het uitkeringspercentage 20% van het bruto dagloon.
  Van 53 – 104 weken (2de ziektejaar) bedraagt het uitkeringspercentage 10 % van het bruto dagloon.
   
 7. Hoe wordt de aanvulling berekend?
  Uw aanvulling wordt berekend op basis van het door het UWV vastgestelde bruto dagloon.
  Zie hieronder de berekening:
  Bruto dagloon x uitkeringspercentage conform CAO = Bruto aanvulling per dag.
   
 8. Ik ben het niet eens met de hoogte van mijn dagloon en de aanvulling.
  Indien u van mening bent dat de hoogte van uw dagloon niet juist is kunt u dat bij FlexCom4 aangeven. FlexCom4 stelt een brief “dagloonberekening” voor u op. In deze brief wordt toegelicht hoe uw dagloon berekend is. Tevens wordt er een toekenningsbeschikking voor u opgevraagd bij het UWV. Deze beschikking wordt u door het UWV toegezonden. Aangezien het UWV wettelijk de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de Ziektewet is kunt u na ontvangst van deze beschikking bezwaar indienen op uw dagloon bij het UWV.
  Uw aanvulling wordt op grond van het vastgestelde dagloon berekend en eventueel herberekend.
   
 9. Moet ik een herstelmelding doen bij FlexCom4?
  Ja. Indien u hersteld gemeld kunt worden dient u dit door te geven bij FlexCom4.
   
 10. Het lijkt erop dat ik een week in mijn betalingen mis. Kan dat kloppen?
  In sommige gevallen betalen wij meerdere weken tegelijk. Op uw bankafschrift staat alleen uw laatste verloningsweek vermeld, terwijl er mogelijk meerdere weken betaalbaar gesteld zijn. Op uw uitkeringsspecificaties kunt u nagaan op welke weken deze betaling betrekking heeft.
   
 11. Waar kan ik mijn uitkeringsspecificaties vinden?
  Na uw eerste uitkeringsverstrekking via FlexCom4 ontvangt u een brief met inloggegevens voor uw persoonlijke online portal. Via www.flexcom4.nl kunt u inloggen op deze portal. Hier vindt u uw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven. U ontvangt zowel een uitkeringsspecificatie voor de Ziektewet-uitkering als voor de aanvullende uitkering.
   
 12. Krijg ik ook vakantiegeld?
  De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Omdat de vakantietoeslag is doorberekend in uw wekelijkse uitbetaling, ontvangt u geen aparte betaling van het vakantiegeld.
   
 13. Krijg ik per week, per maand of 4-wekelijks betaald?
  U krijgt uw ziekengeld én aanvulling wekelijks uitbetaald. Echter, de eerste betaling zal pas na 4 weken plaatsvinden.
   
 14. Wanneer wordt de loonheffingskorting toegepast?
  De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Dit is in principe altijd de werkgever of uitkeringsinstantie waar u de meeste inkomsten van geniet. U ontvangt via Flexcom4 zowel een Ziektewet-uitkering als een aanvullende uitkering. Aangezien de loonheffingskorting van toepassing is op de uitkering waar u de meeste inkomsten van geniet wordt deze korting alleen toegepast op de Ziektewet-uitkering.
  Op de aanvullende uitkering wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
   
 15. Loonbeslag, wat nu?
  FlexCom4 is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan een loonbeslag. Indien u vragen heeft over een loonbeslag dient u contact op te nemen met de desbetreffende beslaglegger(s).
   
 16. Mijn persoonsgegevens zijn gewijzigd. Waar kan ik dit doorgeven?
  U kunt uw wijziging(en) doorgeven aan uw casemanager.