Veel gestelde vragen Ziektewet
 1. Waarom wordt de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld door FlexCom4 gedaan en niet door het UWV?
  Uw uitzendbureau is eigen risicodrager voor de Ziektewet en is hiermee zelf verantwoordelijk voor de begeleiding en uitbetaling van het ziekengeld. Als eigen risicodrager is het mogelijk om de uitvoering van de Ziektewet over te dragen aan een uitvoeringsinstantie zoals FlexCom4.
  Uw uitzendbureau heeft ervoor gekozen om de re-integratiebegeleiding en betaling van het ziekengeld via FlexCom4 te laten lopen.
   
 2. Kan ik me (ook) bij FlexCom4 ziekmelden?
  Nee, u kunt zich niet ziekmelden bij FlexCom4.
  U moet zich ziekmelden bij uw uitzendbureau. Wij nemen uw ziekmelding in behandeling zodra uw melding door uw uitzendbureau aan ons is doorgegeven.
   
 3. Waar moet ik mij aan houden als ik me ziek heb gemeld?
  U heeft via uw werkgever het zogenaamde verzuimreglement ontvangen. U moet zich houden aan dit verzuimreglement. In dit verzuimreglement staan de rechten en plichten bij ziekte. Zo staat er onder meer in dat u thuis moet blijven totdat FlexCom4 contact met u heeft opgenomen.
  Mocht u het verzuimreglement niet ontvangen hebben, dan kunt u dit alsnog downloaden via www.flexcom4.nl/downloads.
   
 4. Wanneer kan ik mijn ziekengeld verwachten?
  Zodra FlexCom4 uw ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeeld of u recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Indien is vastgesteld dat u recht heeft op ziekengeld, worden uw loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren. De eerste uitbetaling van uw ziekengeld ontvangt u rond de 4e week na uw ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag uw uitkering over naar de bank. Zodra de bank dit verwerkt heeft ontvangt u uw uitkering op uw rekeningnummer zoals bij ons bekend is.
  Rondom feestdagen en vakantieperiodes is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.
   
 5. Hoe wordt mijn dagloon berekend?
  Op grond van het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen wordt het dagloon als volgt vastgesteld:
  [(A-B) x 108/100 + C] / D
  A = het loon (sv-loon) dat u in het refertejaar* heeft genoten bij de werkgever
  B = bedragen aan vakantiebijslag die u in het refertejaar heeft genoten.
  C = het loon dat u in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die geen vakantiegeld reserveert (hierbij is te denken aan all-in verloners dan wel ZW uitkeringen).
  D = staat voor 261 dan wel, indien de dienstbetrekking waaruit u bent ziek geworden is aangevangen na aanvang van het refertejaar, voor het aantal dagloondagen vanaf de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen tot en met de laatste dag van het refertejaar*.

  *Refertejaar: Periode van een jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte is ingetreden. Het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het genietingsmoment.
   
 6. Ik ben het niet eens met mijn dagloonberekening.
  Indien u van mening bent dat de hoogte van uw dagloon niet juist is, kunt u dat bij FlexCom4 aangeven. FlexCom4 stelt een brief “dagloonberekening” voor u op. In deze brief wordt toegelicht hoe uw dagloon berekend is. Tevens wordt er een toekenningsbeschikking voor u opgevraagd bij het UWV. Deze beschikking wordt u door het UWV toegezonden. Het UWV is wettelijk de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de Ziektewet. Na ontvangst van deze beschikking kunt u bezwaar op uw dagloon indienen bij het UWV.
   
 7. Moet ik een hersteldmelding doen bij FlexCom4?
  Ja. Indien u hersteld bent, dient u dit door te geven bij FlexCom4.
   
 8. Wanneer heb ik recht op een aanvullende uitkering?
  Vanaf 30 december 2019 zijn de uitkeringspercentages uit de ABU en NBBU CAO gelijk getrokken. Het uitzendbureau kan ervoor kiezen of zij deze aanvulling door FlexCom4 laten uitkeren of deze zelf uitvoeren.
  Indien uw uitzendbureau zich bij FlexCom4 verzekerd heeft voor de aanvullende Ziektewet-uitkering wordt de hoogte van de aanvulling als volgt berekend:
  U ontvangt het eerste ziektejaar 20% van het bruto dagloon en het twee ziektejaar ontvangt u 10% van het bruto dagloon.
   
 9. Het lijkt erop dat ik een week in mijn betalingen mis. Kan dat kloppen?
  In sommige gevallen betalen wij meerdere weken tegelijk. Op uw bankafschrift staat alleen uw laatste verloningsweek vermeld, terwijl er mogelijk meerdere weken betaalbaar gesteld zijn. Op uw uitkeringsspecificaties kunt u nagaan op welke weken deze betaling betrekking heeft.
   
 10. Waar kan ik mijn uitkeringsspecificaties vinden?
  Na uw eerste ziekmelding bij FlexCom4 ontvangt u een brief met inloggegevens voor uw persoonlijke online portal. Via www.flexcom4.nl kunt u inloggen op deze portal. Hier vindt u uw uitkeringsspecificaties en eventuele jaaropgaven.
   
 11. Krijg ik ook vakantiegeld?
  De vakantietoeslag is opgenomen in de dagloonberekening. Omdat de vakantietoeslag is doorberekend in uw wekelijkse uitbetaling, ontvang u geen aparte betaling van het vakantiegeld.
   
 12. Krijg ik per week of per maand betaald?
  De Ziektewet-uitkering wordt wekelijks uitbetaald. Echter, de eerste betaling zal pas na vier weken plaatsvinden.
   
 13. Wanneer wordt de loonheffingskorting toegepast?
  De loonheffingskorting kan maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden. Dit is in principe altijd de werkgever of uitkeringsinstantie waar u de meeste inkomsten van geniet. Als u van FlexCom4 ziekengeld ontvangt wordt de loonheffingskorting automatisch toegepast, mits u aangeeft geen gebruik te willen maken van deze korting.
  Op de aanvullende uitkering wordt de loonheffingskorting automatisch niet toegepast.
   
 14. Loonbeslag, wat nu?
  FlexCom4 is wettelijk verplicht om uitvoering te geven aan een loonbeslag. Indien u vragen heeft over een loonbeslag, dient u contact op te nemen met de desbetreffende beslaglegger(s).