Hoe om te gaan met het coronavirus (FAQ)?

Bij FlexCom4 volgen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat we bij alles wat we doen, uitgaan van de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen rondom het coronavirus en onze antwoorden hierop. Let op: waar wij een woord ‘medewerker’ gebruiken, bedoelen wij ook de uitzendkracht.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen FlexCom4. Wij helpen u graag!

Heeft mijn medewerker recht op ziektegeld als hij/zij ziek wordt?

Als uw medewerker ziek is geworden, dan gelden hiervoor de normale regels bij ziekte. Wij nemen de ziekmeldingen op de gebruikelijke manier in behandeling. Hierin verandert dus niets voor u. De gevolgen zijn wel afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die op dat moment geldt:

 • Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding gaat de medewerker ziek uit dienst en wordt hij door werkgever ziek gemeld bij FlexCom4. FlexCom4 bepaalt of de medewerker recht heeft op een ziektewetuitkering. Hierbij gelden twee wachtdagen. Naast het recht op een ziektewetuitkering, heeft een medewerker vanuit de cao ook recht op een aanvullende ziektewetuitkering. Deze uitkering wordt door werkgever of, indien verzekerd, zijn verzekeraar verstrekt.
 • Bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/uitzendovereenkomst voor (on)bepaalde tijd heeft een medewerker recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, zolang de uitzendovereenkomst duurt, met een maximum van 104 weken. Hierbij geldt één wachtdag.
 • Bij einde uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding/uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd gaat een medewerker ziek uit dienst en wordt de medewerker door werkgever ziek gemeld bij het FlexCom4. FlexCom4 bepaalt of de medewerker recht heeft op een ziektewetuitkering.    

Let op! Heeft u een Ziektewet Eigen Risico Verzekering en/of een Ziekteverzuimverzekering? Dan geldt een eigen risico van minimaal tien werkdagen.

Mijn medewerker is niet ziek, maar moet wel in quarantaine. Waar heeft hij/zij recht op?

Of iemand in quarantaine moet, wordt bepaald door de GGD of door de voorzitter van de veiligheidsregio. Als dit het geval is, dan geldt het volgende:

 • Is er sprake van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan eindigt de overeenkomst van rechtswege doordat de medewerker niet kan werken. 
 • Is er sprake van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting? Dan loopt de overeenkomst door en zal de periode van quarantaine in de meeste gevallen voor risico van u als werkgever komen.
 • Is er sprake van uitzendovereenkomst met loondoorbetalingverplichting? Dan zal de periode van quarantaine voor risico van u als werkgever komen.

Er is voorlopig geen werk bij mijn opdrachtgever of mijn opdrachtgever stuurt medewerkers naar huis maar niet op last van autoriteiten. En dan?

 • Bij uitzendovereenkomsten met uitzendbeding eindigt de overeenkomst van rechtswege doordat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling eindigt. Uw medewerker kan zich melden bij het UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Het UWV beoordeelt daarna of de medewerker in aanmerking komt voor een WW-uitkering.
 • Bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting eindigt de overeenkomst niet en heeft de medewerker geen recht op loondoorbetaling (zie hiervoor artikel 22 lid 1 t/m 4 van de CAO voor Uitzendkrachten).
 • Bij uitzendovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet is uitgesloten behoudt medewerker recht op loon. Werkgever kan de medewerker vervangende passende arbeid   

Mijn medewerker is niet ziek maar wil niet komen werken uit angst voor het virus. En dan?

 • De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt van rechtswege doordat de medewerker niet wil werken.
 • De uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting loopt door. De medewerker heeft geen recht op loon.
 • Bij uitzendovereenkomsten met loondoorbetalingverplichting heeft de medewerker geen recht op loon, omdat dit gezien kan worden als werkweigering. Bij de vraag of er een gegronde reden is om niet op het werk te willen verschijnen moet rekening gehouden worden met de meest actuele informatie die onder andere vanuit de van Rijksoverheid, GGD en/of RIVM wordt verstrekt.

Mijn medewerker heeft een ziek familielid voor wie hij/zij moet zorgen. Waar heeft hij/zij recht op?

Voor de noodzakelijke verzorging van onder andere een ziek kind, partner of ouder geldt het kortdurend zorgverlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo) en geldt voor alle medewerkers. Ook voor uitzendkrachten. Uw medewerker heeft in dit geval recht op minimaal 70% van het loon met als minimum het wettelijk minimumloon en als maximum het maximum dagloon. Uw medewerker mag per jaar gedurende maximaal twee keer de arbeidsduur per week kortdurend zorgverlof opnemen.

Mijn medewerker kan niet komen werken omdat hij/zij de kinderen moet opvangen. Wat zijn zijn/haar rechten?

Als de school of kinderopvang sluit en uw medewerker met spoed zijn kinderen moet ophalen dan is er sprake van calamiteitenverlof (artikel 28 van de CAO voor Uitzendkrachten):

 • Is er sprake van een overeenkomst met uitzendbeding? Dan kan uw medewerker verlof opnemen voor zover de individuele reservering kort verzuim toereikend is. Daarna geldt er onbetaald verlof of moet de medewerker vakantiedagen opnemen.
 • Is er sprake van een overeenkomst zonder uitzendbeding? Dan moet het loon worden doorbetaald voor de duur van de calamiteit: dit is de tijd die nodig is om het kind van school of opvang te halen en eventueel de volgende dag als de medewerker op zo’n korte termijn nog geen vervangende oppas kan vinden. Daarna geldt er onbetaald verlof of moet de medewerker vakantiedagen opnemen.

Nuttige links